کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۱۰ مهر‌‌ماه ۱۴۰۲ | Monday, October 2, 2023
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظزی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظزی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظزی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظزی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس مهدی بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرهنگ منتظری 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی اتحاد


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی

تلفن: ۷۷۳۷۵۳۶۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@etehad.net

 

© ۱۴۰۲ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی اتحاد محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی