کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۳ | Monday, May 20, 2024
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۵

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۵

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۶ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۶ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۳

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۵

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۵

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۷

فنی

جمعه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس بصیری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ منتظری 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی اتحاد


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: نشانی: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی

تلفن: ۷۷۳۷۵۳۶۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@etehad.net

 

© ۱۴۰۳ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی اتحاد محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی